WHAT IS FREEDOM | מה זה חופש

  • מה זה חופש | פרויקט גמר
    ומגוונות אשר מהן יצרתי סרטון המחולק לאפיזודות קצרות המהוות תרגום ויזואלי לטקסט המושמע


  • SCREEN CAPTURES