• Iron Steak
  Redesign Branding

  Iron Steak is a steak restaurant chain of Iron Food company, built from the inspiration of combining many different culinary cultures to create Vietnamese flavor dishes, for Vietnamese, serving steak with many versions feature brand.

  IRON STEAK là chuỗi nhà hàng chuyên về steak thuộc công ty IRON FOOD, được xây dựng từ cảm hứng đúc kết nhiều nền văn hoá ẩm thực khác nhau để tạo thành món ăn hương vị Việt, dành cho người Việt, phục vụ món steak với nhiều phiên bản sốt đặc trưng thương hiệu.

 • Branding Project: Iron Steak
  Scope of Work: Logo Creative & Visual Identity
  Creative & Design: InSpace Creative
  .
  Food Photo by TiTo
  Photo provided by Iron Steak
  .
  Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
  Published: 2019

  Thanks for your time.