Slovak Regions Logo Concept

  • Slovensko je rozdelené na osem samosprávnych krajov, pričom každý z nich má svoj erb. 
    Tento projekt predstavuje koncept alternatívnych log krajov, založených na erboch.

    Slovakia is divided into eight self-governing regions, each with its own coat of arms. 
    This project introduces the concept of alternative logos based on the coat of arms.


  • Coats of arms of all Slovak regions
  • Logos of all Slovak regions
  • Thanks for watching!