RADO Reality_Rebrand

  • RADO Reality Group

    Úloha / Task: Redizajn spoločnosti / Redesign of a Company
    Rok / Year: 2019

    Úlohou loga RADO Reality Group je reprezentovať úspešnú realitnú kanceláriu na Slovensku s vysokým potenciálom rastu a veľkým predpokladom na úspech. Hlavným prvkom celého štýlu je symbol - začiatočné písmeno mena zakladateľa – Radovana Pavlíka. Spoločnosť má perspektívu rozvíjať sa aj do iných odvetví, ktoré by zastrešovala značka RADO. Aj to bol dôvod, prečo vytvoriť symbol neutrálny a nekonkrétny, ktorý by mohol byť spájaný s akýmkoľvek odvetvím a pritom jasne odkazoval na spoločnosť RADO. Pre lepšiu identifikáciu bol vytvorený aj jednotný vizuálny štýl. Spoločnosť potrebovala budovať silnú značku, ktorá by spĺňala očakávané požiadavky - nadčasovosť, nezameniteľnosť, jednoduchosť, precíznosť, zapamätateľnosť - a vynikla tak v prehustenej konkurencii. 

    The function of RADO Reality Group’s logo is to represent a successful real estate agency in Slovakia with a high growth potential and a large chance of success. The symbol – the initial letter of the founder, Radovan Pavlík – forms a key element of the entire style. The company has a perspective to also expand into other fields which the RADO brand would cover. For a better identification, a unified visual style has been created as well. The company needed to build a strong brand which would meet the expected requirements – timelessness, unmistakability, simplicity, precision, rememberability – and thus excel in a congested competition.