Od Tornowy po Turnú_book design

 • OD TORNOWY PO TURNÚ
  Monografia obce Trenčianska Turná a jej miestnej časti Hámre

  Táto monografia obce Trenčianska Turná a jej miestnej časti Hámre sa zameriava predovšetkým na históriu a chronologický vývoj týchto dvoch obcí. Kniha sa skladá z 23 kapitol, ktoré dopĺňa viac ako 350 obrázkov a tvorí tak bohatý súbor zaujímavých faktov a udalostí od dávnej minulosti obce až po jej súčasnosť. Mojou úlohou bolo spracovať celý obsah knihy tak, aby sa v nej čitateľ dobre orientoval, a aby kniha pôsobila pútavo. To zahŕňalo návrh obálky, celkovú sadzbu knihy a úpravu obrázkov. 

  This monograph of Trenčianska Turná municipality and its local part Hámre aims in particular at the history and chronological development of these two municipalities. The book consists of 23 chapters, supplemented by 350+ images, and thus constitutes a rich set of interesting facts and events from the distant past to the present day. My role was to compose the entire contents of the book so that the book acts engagingly. This included design of the cover, overall layout of the book and image editing.


  Author: © JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD.
  Book design & layout: © BcA. Milan Pleva
  Format: 200 × 265 mm
  Features: Full color, hardcover, 480 pages
  Language: Slovak
  ISBN: 978-80-972587-9-5

 • Vydala obec Trenčianska Turná pri príležitosti
  750. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

  © Obec Trenčianska Turná 2019